เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
กฎและระเบียบ หนังสือหารืองานพัสดุ
คู่มือสำหรับประชาชน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การมอบอำนาจหน้าที่
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาไกล หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพทางเศรษฐกิจ

                    อาชีพประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด  โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม  ประมาณร้อยละ 75 ของประชากรทั้งหมด เพราสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  เหมาะแก่การ ทำไร่ข้าวโพด มันสำปะหลัง พริก  ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา  รับจ้างทั่วไป โดยจะมีอาชีพรับจ้างหลังจากเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวในเขตกรุงเทพฯ  จังหวัด และอำเภอ นอกนั้นประกอบอาชีพ ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ ฯลฯ
หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบล
 - ธนาคาร - แห่ง  
 - โรงแรม - แห่ง
 - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 4 แห่ง
 - โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง 
 - โรงสีข้าว 10 แห่ง