เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
กฎและระเบียบ หนังสือหารืองานพัสดุ
คู่มือสำหรับประชาชน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การมอบอำนาจหน้าที่
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาไกล หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

-  โรงเรียนประถมศึกษา  9   แห่ง (ขยายโอกาสถึง  ม.3  จำนวน  1  แห่ง)
1. โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด (ขยายโอกาสถึง ม.3) ที่ตั้งหมู่ที่  10 บ้านใหญ่
2. โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่  2 บ้านห้วยใหญ่
3. โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส     ที่ตั้งหมู่ที่  3 บ้านกุดน้ำใส
4. โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน ที่ตั้งหมู่ที่  4 บ้านดอนมุกมัน
5. โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ ที่ตั้งหมู่ที่  5 บ้านหนองกระเทียมใต้
6. โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น     ที่ตั้งหมู่ที่  6 บ้านสระขี้ตุ่น
7. โรงเรียนบ้านเมืองตะโก ที่ตั้งหมู่ที่  7 บ้านเมืองตะโก
8. โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ที่ตั้งหมู่ที่  8 บ้านโนนระเวียง
9. โรงเรียนจะบู ที่ตั้งหมู่ที่  9 บ้านจะบู

                    -  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                    -              แห่ง 

                    -  โรงเรียนอาชีวศึกษา                                     -              แห่ง

                    -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน /ห้องสมุดชุมชน   13  แห่ง

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
ตำบลหนองบัวตะเกียดมีวัดและสำนักสงฆ์  จำนวน               
9       แห่ง  ดังนี้

  1. วัดบ้านหนองบัวตะเกียด ที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านใหญ่

  2. วัดบ้านห้วยใหญ่     ที่ตั้งหมู่ที่ 2 บ้านห้วยใหญ่

  3. วัดบ้านกุดน้ำใส     ที่ตั้งหมู่ที่ 3 บ้านกุดน้ำใส

  4. วัดบ้านดอนมุกมัน ที่ตั้งหมู่ที่ 4 บ้านดอนมุกมัน

  5. วัดบ้านหนองกระเทียมใต้    ที่ตั้งหมู่ที่ 5 บ้านหนองกระเทียมใต้

  6. วัดบ้านสระขี้ตุ่น    ที่ตั้งหมู่ที่ 6 บ้านสระขี้ตุ่น

  7. สำนักสงฆ์บ้านเมืองตะโก    ที่ตั้งหมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย

  8. วัดบ้านโนนระเวียง    ที่ตั้งหมู่ที่ 11 บ้านใหม่โนนระเวียง

  9. วัดบ้านจะบู       ที่ตั้งหมู่ที่ 9 บ้านจะบู 

สาธารณสุข  

  - โรงพยาบาลของรัฐ        - แห่ง 

  - ศูนย์สุขภาพชุมชนประจำตำบล/หมู่บ้าน    1 แห่ง 

  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   - แห่ง 

  - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  96      

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

   - กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  114   - แห่ง 

  - สถานีตำรวจ      - แห่ง 

  - สถานีดับเพลิง    - แห่ง 

  - ป้อมยามตำรวจ   - แห่ง