เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
กฎและระเบียบ หนังสือหารืองานพัสดุ
คู่มือสำหรับประชาชน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การมอบอำนาจหน้าที่
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาไกล หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

กองการศึกษา
 

นายภคพล ศิริโสม
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางเนตรนภา เนตรคุณ
 
นางชาลินี  ดวงประทุม
นักวิชาการศึกษา
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสาววรรณภา ปิขุนทด

นางสุกัญญา ชุมสันเทียะ

นางบุญโรม แส่กระโทก
ครู ค.ศ.1
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครู ค.ศ.1 นางหว่า ศรีสะใบ

นางดลพร  ประภาสโยบล

นางสาวจีฎากานท์ ศุขจิตสุภาสัณห์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางจันทร์เพ็ญ มีขุนทด

 นางสาวศิรินทิพย์ งามขุนทด

นางสาววาสนา ผดุงตาล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 
 

นางสาวสุเนตร เดาะขุนทด

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก