เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
กฎและระเบียบ หนังสือหารืองานพัสดุ
คู่มือสำหรับประชาชน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การมอบอำนาจหน้าที่
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาไกล หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา

                    ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  10  (พ.ศ.2550-2554)  มุ่งพัฒนาสู่   สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  (Green  and  Happiness  Society) คนไทยมีคุณธรรม   นำความรอบรู้   รู้เท่าทันโลก   ครอบครัวอบอุ่น   ชุมชนเข้มแข็ง   สังคมสันติสุข   เศรษฐกิจมีคุณภาพเสถียรภาพ  และเป็นธรรม   สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน   อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการการประเทศที่มีธรรมาภิบาล   ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี  
                    และมี พันธกิจ  เพื่อให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  มุ่งสู่ 
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  ภายใต้แนวปฏิบัติของ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เห็นควรกำหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังนี้

                    (1)  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  คุณธรรมนำความรอบรู้อย่างเท่าทัน 

                    (2)  เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม

                    (3)  ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                    (4)  พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                    เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดได้กำหนดวิสัยทัศน์  ไว้ดังนี้

เศรษฐกิจพอเพียง พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ถึงพร้อมวัฒนธรรม นำสุขอนามัย ใฝ่ใจการศึกษา ร่วมใจสามัคคี มีส่วนร่วมในการปกครอง