วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานางทรงเกียรติเชื่อมนานางเกตุ บ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์หินคลุกหน้าเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นม. ถ. ๖๔-๐๐๔ สายแยกถนน ๒๐๑ บ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSL Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง พร้อมไมค์ลอย 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการจัดเวทีพร้อมเครื่องเสียง จัดสถานที่ และเช่าเต้นท์ สำหรับจัดโครงการกิจกรรมวันเด็ก วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อว้สดุในการเล่นเกมส์และในการทำกิจกรรมอื่น สำหรับจัดงานโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง