วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 86-5988 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางปราณีถึงนานายเลิศ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานายเส็งถึงนานายจิต หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุซ่อมแซมหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยภิบัติวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาล้างรางระบายน้ำ บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
ซื้อซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน,ทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง