วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านใหม่โนนระเวียง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 84 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาขุดลอกเหมืองส่งน้ำ ภายในตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 86-5988 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางปราณีถึงนานายเลิศ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานายเส็งถึงนานายจิต หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง