วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุซ่อมแซมหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยภิบัติวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาล้างรางระบายน้ำ บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
ซื้อซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน,ทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)