วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อนมกล่องสำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 9 โรงเรียน ในช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายโรงบล็อคเชื่อมบ่อขยะ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางจำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสาร คู่มือ โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรท้องถิ่น และพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อนมกล่องสำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 9 โรงเรียน ในช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่องสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปิดภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง