วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดเดือน กันยายน 2565 นายเชาวริด บุกขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เดือน กันยายน 2565 นายเลิศ เจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดเดือน กันยายน 2565 นายสมพาน ชุ่มขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดเดือน กันยายน 2565 นายสำเริง บินขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เดือน กันยายน 2565 นางสาววาสนา แคล้วสูงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายกุดบักไล หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซม ห้องน้ำ ๘ ห้อง ภายในเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง