วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน นค 8130 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซ์้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวตะเกียด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม เพื่อดูแลสุขภาพ ประกอบโครงการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างโครงการขุดบ่อขยะบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นห้องทำงานนายกเทศมนตรี จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สักนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวตะเกียด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง