วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเทียนพรรษจำนวน 12 ต้น และเครื่องไทยธรรม สำหรับโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคันดินเสริมหินคลุกสายประปาหมู่ 12 เชื่อม หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่น้ำท่วมขังบ้านสระชี้ตุ่น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงทางระบายน้ำท่วมขังวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 13) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำฉากกั้นห้อง PVC อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อกล้องระดับขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง