วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุการเรียนการสอนรายหัว) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 83 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายมาเชื่อมตำบลโนนเมืองพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซ์้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน แข็งแรงและฉลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กในศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 83 คน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการปฐมวัยในด้านต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กในระดับก่อนประถมศึกษา (เด็กที่มีอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 44 คน ตามในระบบ LEC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุการเรียนการสอนรายหัว) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 83 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับการใช้จัดทำสื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง