วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสาร คู่มือ โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรท้องถิ่น และพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อนมกล่องสำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 9 โรงเรียน ในช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่องสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปิดภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเทียนพรรษจำนวน 12 ต้น และเครื่องไทยธรรม สำหรับโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคันดินเสริมหินคลุกสายประปาหมู่ 12 เชื่อม หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่น้ำท่วมขังบ้านสระชี้ตุ่น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง