วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงทางระบายน้ำท่วมขังวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 13) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำฉากกั้นห้อง PVC อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อกล้องระดับขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุการเรียนการสอนรายหัว) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 83 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง