วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยากำจัดแมลงของโรคลัมปี สกิน (Lumpi skin disease)ในโคและกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงยังชีพ จำนวน ๖๐ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็ดระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ขท 3459 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๑๗๐๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง