วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 76-7787 นครราชสีมา เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาขุดบ่อขยะ หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกีดย จำนวน 9 โรงเรียน ประจำเดือน 30-31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดผนังขนาด 12,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซืื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ทดแทน สำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ระหว่างวันที่ 16-29 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อตามหนังสือด่วนที่สุด มท.0816.2/ว2177 ลงวันที่ 29 พค. 2566 เร่งรัดเพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมโดยเร็วที่สุดและให้รับนมครบถ้วน ตั้งแต่เปิดเทอม จึงมีความประสงค์ขอจัดซื้อนมชดเชย เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง