วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (กองช่าง) เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นางถวิล กิขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาทำฉากกั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19 ด้วยวัสดุอะคริลิค พร้อมติดตั้งงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ขวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุประกอบโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง