วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเชื่อมดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ท่ ๕ เชื่อมหมู่ท่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม ถุง สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 89 วัน ระหว่างวันที่ 1 มิย 2565. - 10 ตค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม ถุง สำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลหนองบัวตะเกียด ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 89 วัน ระหว่างวันที่ 1 มิย 2565. - 10 ตค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะ-เกียด จำนวน 9 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 17-31 พค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 101 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ท่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง