วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบึงจากหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านสระขี้ตุ่นเชื่อมบ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานางสาคร บอขุนทด เชื่อมหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาทำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ พร้อมติดตั้ง ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเครือชุดเชื่อมหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านโค้งตะคร้อ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อจัดวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง