วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกีดย จำนวน 9 โรงเรียน ประจำเดือน 30-31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมที่ชำรุดเสียหายเปลี่ยนเป็นวางท่อ คสล. ขนาด 1.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านโนนระเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ประสบอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 1 ราย อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง