วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (16 พ.ค. 2567- 31 พ.ค. 2567) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2567 จำนวน 79 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานกองช่างเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (16 พ.ค. 2567- 31 พ.ค. 2567) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2567 จำนวน 79 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ัอวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ปฎิบัติงานในกองการศึกษา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างปรับพื้นที่ตั้งจุดบริการประชาชนหน้าเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่นางสมบูรณ์ถึงห้วยสามบาท บ้านเมืองตะโก หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง