วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2566
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร หมู่ที่ 3
16  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน นค 8130 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบ้านจะบู หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบ้านหนองบัวตะเกียดหมู่สิบ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจะบูเชื่อมตำบลบ้านแปรง หมู่ที่ 9 บ้านจะบู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาดูแลพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าสำรองข้อมูลใน server ๑๒ เดือน ของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาสูบน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านกุดน้ำใส หมูที่ 3 บ้านกุดน้ำใส ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานางทรงเกียรติเชื่อมนานางเกตุ บ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์หินคลุกหน้าเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง