วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร หมู่ที่ 3
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กเทศบาตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566 จำนวน 11 วัน จำนวน 81 คน สำหรับภาคเรียนที่ 1-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างฐานรองศาล พร้อมศาลพระภูมิและศาลตายาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถตู้ทะเบียน นค 5192 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง