วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พาดสาย 3 เฟส 4 สาย พร้อมติดตั้งตู้เมน 3 เฟส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้พนักงาน และตู้เก็บเอกสาร ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเลต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุ ประกอบโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ ประกอบโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุ ประกอบโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง