วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟากห้วยสายที่่ 2 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาไกล หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกุดขาม หมู่ที่ 3 บ้านกุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายเพิ่มถึงด่านพนาหมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ ประกอบการใช้งานในโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง