วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (เจลแอลกอฮอล์ แมส แอลกอฮอล์น้ำ) กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน) กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อิซื้อวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กร 9505 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปและยางน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย หมู่ที่ 2 หมูที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการต่อเติมซ่อมแซมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง