วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาทำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ พร้อมติดตั้ง ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเครือชุดเชื่อมหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านโค้งตะคร้อ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อจัดวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร หมู่ที่ 3
16  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน นค 8130 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบ้านจะบู หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบ้านหนองบัวตะเกียดหมู่สิบ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง