วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 นายเชาวริด บุกขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณาำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 นายเลิศ เจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง ยูเฮชที สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง สำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 9 โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงยังชีพ) จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน หมู่่ที่ ๑๐ บ้านใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 86-7787 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย บ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง