วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลที่ชำรุด จำนวน ๑๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาดูแลพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าสำรองข้อมูลใน server 12 เดือน ของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 5 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำเตียงนอน ขนาด กว้าง 1.2 เมตร ยาว 2 เมตร ตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำสื่อสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง