วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประกอบโครงการจัดทำแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนพะ รถตู้ทะเบียน นค 8130 นม และ นค 5192 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ปฎิบัติงานในกองการศึกษษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ บ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดย นางสาวทศพร แสนขยัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายประจำเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และตกแต่งไฟประดับ (โครงการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง