วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ่้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่องสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 45 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข้ง กาแฟ โอวันติน เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงยังชีพ 115 ชุด)