วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่น้ำท่วมขังและขุดลอกทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายพร้อมวางท่อ คสล. และขุดลอกเหมืองส่งน้ำเข้สระน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัวตะเกียดหมู่สิบ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 9 ราย สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทดสอบคุณภาพชั้นดิน (Boling Test) เพื่อออกแบบสะพานข้ามลำเชียงไกร บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซืื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon ) จำนวน 4 หลอด สำหรับใช้ปฏิบัติงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประกอบโครงการรณรงค์ลดขยะมุลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อชุดสาธิตถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน ประกอบโครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยและนำกลับมาใช้ใหม่ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางบ้านลุงแหม๋ว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง