วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาปู่บ้านหมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสาวอร แกขุนทด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางรำพึง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. บ้านจะบู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดเดือน สิงหาคม 2565 นายเชาวริด บุกขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดเดือน สิงหาคม 2565 นายเลิศ เจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เดือน สิงหาคม 2565 นายสมพาน ชุ่มขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เดือนสิงหาคม 2565 นายสำเริง บินขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง