วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดสระน้ำป่าช้าที่สาธารณะประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเลํ็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 63- 9 เม.ย 64 จำนวน 88 วัน จำนวน 94 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างขุดบ่อฝังกลบขยะ หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง