วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อทรายหยาบและสีน้ำมัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายฟากห้วยสายที่ ๒ บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊คบุคจำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขฯ ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้องานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๔ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง