วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปวัดเมืองตะโก หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ ตัว (เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วย Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี) จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุงระบบประปาภายในเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในในการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วย Community Isolation เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วย Community Isolaion เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๖ , ๑๐ และหมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำและใส่ท่อระบายน้ำ คสล. ปล่อยน้ำเข้าบึงใหญ่เพื่อผลิตน้ำประปาใช้ในหมู่บ้าน บ้านใหญ่ หมูที่ 10 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง