วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 64-006 สายบ้านห้วยใหญ่-ถนน 2217 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาที่ปรึกษาประเมินผลและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการจากทางเทศบาลตำลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (เพื่อใช้สำหรับโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการแก้ไขภาวะโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง