วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายกุดบักไล หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซม ห้องน้ำ ๘ ห้อง ภายในเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่น้ำท่วมขังและขุดลอกทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายพร้อมวางท่อ คสล. และขุดลอกเหมืองส่งน้ำเข้สระน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัวตะเกียดหมู่สิบ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 9 ราย สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง