วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด โดยนางทศพร แสนขยัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดเดือน กรกฎาคม 2565 นายเชาวริด บุกขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดเดือน กรกฎาคม 2565 นายเลิศ เจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เดือน กรกฎาคม 2565 นายสมพาน ชุ่มขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เดือน กรกฎาคม 2565 นายสำเริง บินขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ท่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง