วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเหมืองเพื่อระบายและวางท่อ คสล. เพื่อระบายน้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตรที่เสียหาย บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ กองสาธารณสุขฯ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการสนับสนุนการจัดตั้งที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง (State Quarantine) ในตำบลหนองบัวตะเกียด กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการสนับสนุนการจัดตั้งที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง (State Quarantine) ในตำบลหนองบัวตะเกียด กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในศูนย์พักคอยรอการส่งตัว เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อเตียงนอน และฉากกั้นเตียง (เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ Local Quarantine เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ Local Quarantine เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ Local Quarantine เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 (โควิด-19)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ Local Quarantine เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ (เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ Local Quarantine ดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง