วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝ้าเพดาน และหลังคา ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และย้ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการปลูกต้นไม่้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อชุด PPE, เครื่องพ่นสารเคมี, น้ำยาฆ่าเชื้อดูอัลการ์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคราน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และทำความสะอาดบริเวณบ้านประชาชนผู้ติดเชื้อ และสถานที่กักตัว หอประชุมเทศบาลและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อยาฆ่าเชื้อเบอร็อกซ์ - ๕ กำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง