วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างโครงกาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ และเช่าเวที เพื่อใช้สำหรับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? ณ ที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองบัวตะเกียดหมู่สิบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาค่าปรับพื้นที่ เพื่อใช้สำหรับ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? ณ ที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองบัวตะเกียดหมู่สิบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ่้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่องสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 45 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง