วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เดือน กรกฎาคม 2565 นายสำเริง บินขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ท่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ 3-5 ขวบ สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง รถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) กร 9505 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง