วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสงวนถึงบ้านนายอารีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทิศเหนือหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ถึงตำบลกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงทางวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเชื่อมดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ท่ ๕ เชื่อมหมู่ท่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม ถุง สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 89 วัน ระหว่างวันที่ 1 มิย 2565. - 10 ตค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง