วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงา่น จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน 14-31 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟากห้วยสายที่ 1 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นายเชาวริด บุกขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการในตำแหน่งยาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นายเชาวริด บุกขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการพนักงงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นายอดุลย์ มหารส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นางจำนอง ยี่จันทึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นางจำนอง ยี่จันทึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นายอดุลย์ มหารส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง