วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม ถุง สำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลหนองบัวตะเกียด ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 89 วัน ระหว่างวันที่ 1 มิย 2565. - 10 ตค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะ-เกียด จำนวน 9 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 17-31 พค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 101 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ท่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่าขอนเชื่อมตำบลกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างโครงกาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ และเช่าเวที เพื่อใช้สำหรับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? ณ ที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองบัวตะเกียดหมู่สิบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาค่าปรับพื้นที่ เพื่อใช้สำหรับ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? ณ ที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองบัวตะเกียดหมู่สิบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง