วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทง นม.ถ. 64-006 สายบ้านห้วยใหญ่ ถึงสายถนน 2217 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก
13  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกน้อย - บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระเทียมใต้ โดยวิธีคัดเลือก
1  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกปฎิบัติงานตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ทำความสะอาด ตัดหญ้า โดยนายศุภสร พาขุนทด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฎิบัติงานในกองการศึกษา โดยนางถวิล กิขุนทด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2565 โดยนางสาวทศพร แสนขยัน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม โดยนายสายยันต์ ไมขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 นายสมพาน ชุ่มขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 นายสำเริง บินขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฎิบัติงานด้านทำความสะอาด ปัดกวาด เช็ดถู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยนางสุมนทา บุกขุนทด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 นายเชาวริด บุกขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง