วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2564
จ้างโคงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หมู่ที่ 13 ไปหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากตาปู่บ้าน หมู่ที่ 2 ไป หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิเตอร์และลงโปรแกรม จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทิศเหนือหมู่บ้านถึงตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นางไวถึงไร่นายดำ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาหนานายเพิ่มถึงด่านพนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนยางนอก จำนวน ๔ เส้น รถยนต์ส่วนกลาง กร 9505 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง