วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 45 วัน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2567 -15 พฤษภาคม 2567 จำนวน 83 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง) ขท 3459 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างเหมาดูแลพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าสำรองข้อมูล server ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง