วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุ ประกอบโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ ประกอบโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุ ประกอบโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาเตรียมสนาม เช่าเต้นท์ เครื่องเสียงสนาม เพื่อใช้ในครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง