วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท-1701 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย บ้านจะบู หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซืื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำมาจัดทำสื่อการเรียนการสอน ใบงาน ใหั้กับเด็กเล็กมในศูนย์พัฒนาเด้กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหมืกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดเพื่อจัดทำสื่อการเรียนสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ON HAND) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการงานธุรการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (กองช่าง) เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นายเลิศ เจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง