วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปและยางน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย หมู่ที่ 2 หมูที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการต่อเติมซ่อมแซมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทง นม.ถ. 64-006 สายบ้านห้วยใหญ่ ถึงสายถนน 2217 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก
13  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกน้อย - บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระเทียมใต้ โดยวิธีคัดเลือก
1  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกปฎิบัติงานตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ทำความสะอาด ตัดหญ้า โดยนายศุภสร พาขุนทด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฎิบัติงานในกองการศึกษา โดยนางถวิล กิขุนทด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง