วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการปลูกต้นไม่้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อชุด PPE, เครื่องพ่นสารเคมี, น้ำยาฆ่าเชื้อดูอัลการ์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคราน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และทำความสะอาดบริเวณบ้านประชาชนผู้ติดเชื้อ และสถานที่กักตัว หอประชุมเทศบาลและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อยาฆ่าเชื้อเบอร็อกซ์ - ๕ กำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยากำจัดแมลงของโรคลัมปี สกิน (Lumpi skin disease)ในโคและกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงยังชีพ จำนวน ๖๐ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง