วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เสื้อสะท้อนแสง ไฟฉาย เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ คันหมายเลขทะเบียน 86-7787 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ คสล. คลองกระถิน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกุดบักไล หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายจรัญ โบดขุนทดถึงนานายชมัด บีกขุนทด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายเพิ่มถึงด่านพนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุงละ 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายจันทร์ถึงไร่นายสมนึก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง