วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเก็บขยะ กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะถนนพังเสียหายและวางท่อ คสล. บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อมาจัดผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในศูนย์พักคอยรอการส่งตัว เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างเหมาที่ปรึกษาประเมินผลและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการจากทางเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดศูนย์พักคอย (Community Isolation) และผู้ติดเชื้อที่กักตัวที่บ้านเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครน่า 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างเหมาขุดลอกเหมืองน้ำ และขุดกำจัดวัชพืชเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังบริเวณบ้านพักอาศัยของชาวบ้าน บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง