วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซืื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำมาจัดทำสื่อการเรียนการสอน ใบงาน ใหั้กับเด็กเล็กมในศูนย์พัฒนาเด้กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหมืกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดเพื่อจัดทำสื่อการเรียนสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ON HAND) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการงานธุรการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (กองช่าง) เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นายเลิศ เจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นายสมพาน ชุ่มขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นายสำเริง บินขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานในกองการศึกษาโดยนายสายยันต์ ไมขุนทด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานในกองการศึกษาตำแหน่งจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง