วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในศูนย์พักคอยรอการส่งตัว เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างเหมาที่ปรึกษาประเมินผลและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการจากทางเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดศูนย์พักคอย (Community Isolation) และผู้ติดเชื้อที่กักตัวที่บ้านเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครน่า 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างเหมาขุดลอกเหมืองน้ำ และขุดกำจัดวัชพืชเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังบริเวณบ้านพักอาศัยของชาวบ้าน บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปวัดเมืองตะโก หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ ตัว (เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วย Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี) จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุงระบบประปาภายในเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง