วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเพื่อยืมค่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ (อุปกรณ์รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลที่ชำรุด จำนวน ๙๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อจ้ดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อายุ 3-5 ขวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 หลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง