วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยากำจัดแมลงของโรคลัมปี สกิน (Lumpi skin disease)ในโคและกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงยังชีพ จำนวน ๖๐ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็ดระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ขท 3459 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๑๗๐๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (กองช่าง) เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นางถวิล กิขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาทำฉากกั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19 ด้วยวัสดุอะคริลิค พร้อมติดตั้งงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง