วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ขวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุประกอบโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.64-003 บ้านหนองบัวตะเกียด-บ้านกุดน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงา่น จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง