วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน จากสี่แยกถึงวัดวารีสุทธาราม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการสูบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนด้านอุปโภค บริโภค ของประชาชนในหมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถบัส ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงประปา บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 8
12  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงประปา บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10
12  ก.ย. 2562
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนี่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ระหว่างวันที่ 11 -31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง