วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2564
ซื้อชุด PPE, เครื่องพ่นสารเคมี, น้ำยาฆ่าเชื้อดูอัลการ์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคราน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และทำความสะอาดบริเวณบ้านประชาชนผู้ติดเชื้อ และสถานที่กักตัว หอประชุมเทศบาลและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อยาฆ่าเชื้อเบอร็อกซ์ - ๕ กำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยากำจัดแมลงของโรคลัมปี สกิน (Lumpi skin disease)ในโคและกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงยังชีพ จำนวน ๖๐ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็ดระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ขท 3459 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง