วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างเสริมถนนคันดินพร้อมหินคลุกเส้นถนนประปาเรียบคลองลำห้วยลำลุงถึงบ่อนายสุทิน โสสะหาญ บ้านสามกลุ่มพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซืื้อวัตถุดิบ และวัสดุ เพื่อประกอบเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาบตำบลหนองบัวตะเกียดประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประกอบ นุขุนทดถึงบ้านนางวิลาวัล แสงฝ้าย หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายศศิธร ชุ่มขุนทดถึงบ้านนางสาวชรินันทร์รัตน์ บินขุนทด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาทำฉากกั้นห้องผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสนามสำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซืัอวัสดุสนามสำหรับใช้ในกองการศึกษา 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง