วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร หมู่ที่ 3
30  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการ อปพร. จำนวน 72 ชุด เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาขุดลอกเหมืองส่งน้ำ บ้านหนองบัวตะเกียดหมู่สิบ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน นค 8130 นม พร้อมตรวจเชคบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดประจำภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวนนักเรียน 83 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน พฤศจิกายน จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม(ถุง) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 28 มีนาคม 2567 จำนวน 100 วัน เด็กเล็ก 84 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง