วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๑๗๐๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (กองช่าง) เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นางถวิล กิขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาทำฉากกั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19 ด้วยวัสดุอะคริลิค พร้อมติดตั้งงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ขวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง