วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อกระเป๋ารวมสกรีน (เพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 86-5988 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้าง้เหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 86-5988 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน เอส-ไบโอต้า ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านสระขี้ตุ่น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง