วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) หมู่ 7 บ้านโคกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเช็คระบบเคร่ื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ กองสาธารณสุขฯ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรถตู้ ทะเบียน นค 5192 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในกองการศึกษา ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2564 โดย นายรุ่งอรุณ พรภิรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 64-003 บ้านหนองบัวตะเกียด-บ้านกุดน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่องสำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 9 โรงเรียน จำนวน 37 วัน ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 - 16 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 37 วัน ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 - 16พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง