วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2563
จ้างโครงการถมดินปรับภูมิทัศน์เทศบาลหลังกองช่าง เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาตัดเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม ถ.64-003 สายบ้านหนองบัวตะเกียด - บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน ๘๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่องยูเฮฃที สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ตามหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ประกาศคระกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพืื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา2563 สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัวเพื่อทำความสะอาด ป้องกันภัยโรคระบาด ในช่วงปิดเทอมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดขยายบึงหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง