วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ปฎิบัติงานในกองการศึกษษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ บ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายประจำเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
4  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดสระน้ำป่าช้าที่สาธารณะประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดย นางสาวทศพร แสนขยัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และตกแต่งไฟประดับ (โครงการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเลํ็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 63- 9 เม.ย 64 จำนวน 88 วัน จำนวน 94 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง