วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาดูแลพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าสำรองข้อมูลใน server 12 เดือน ของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 5 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำเตียงนอน ขนาด กว้าง 1.2 เมตร ยาว 2 เมตร ตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำสื่อสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟากห้วยสายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายที่ 1 นานายจันทร์ถึงไร่นายสมนึกหมุู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง