วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรถตู้ ทะเบียน นค 5192 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในกองการศึกษา ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2564 โดย นายรุ่งอรุณ พรภิรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 64-003 บ้านหนองบัวตะเกียด-บ้านกุดน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่องสำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 9 โรงเรียน จำนวน 37 วัน ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 - 16 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 37 วัน ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 - 16พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาญณรงค์ถึงบ้านสุเนตร หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโกรกขวาง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 21 รายการ (เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง