วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากตาปู่บ้านหมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไปโกรกขวางหมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เสื้อกั๊กสะท้อนแสงพื้นสีส้ม พร้อมแถบสะท้อนแสง 2 เส้น มีสัญลักษณ์ตรา อปพร. พร้อมอักษรชื่อหน่วยงาน, ไฟฉายแบบพกพา, ถุงมือจราจรสีขาว, นกหวีด เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง RATING 4A5B ขนาด 15 ปอนด์) ที่ใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประกอบโครงการจัดทำแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง